Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden SecureCircle

1. Definities
– Opdrachtgever, afnemer of cli nt: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van SecureCircle wordt gesloten of wenst af te sluiten – SecureCircle: het bedrijf SecureCircle, handelend onder de handelsnaam “SecureCircle”, gevestigd en kantoorhoudende te Den Haag.
– Algemene voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
– Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigt, van levering van   n of meer producten of diensten van SecureCircle.
– Producten en diensten van SecureCircle: de door SecureCircle te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden. – Intellectuele eigendomsrechten: rechten op resultaten van menselijk vernuft waaronder begrepen doch niet beperkt tot- octrooirechten, modelrechten, auteursrechten, handelsnaamrechten, en naburige rechten.
– Offerte: elk aanbod van SecureCircle aan de cliënt, gericht op het op enigerlei wijze verschaffen van goederen, diensten, producten of een combinatie daarvan door SecureCircle aan de cliënt.

2. Toepasselijk recht en forum
Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met SecureCircle. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor SecureCircle niet bindend en niet van toepassing. In geval van strijdigheid zullen de Algemene Voorwaarden van SecureCircle de voorrang genieten, zelfs indien anders is bedongen. Deze Algemene Voorwaarden en alle daaronder vallende Overeenkomsten, Offertes en overige stukken worden beheerst door het Nederlandse recht en de AVG. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.

3. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, contracten en prestaties van SecureCircle, daaronder begrepen iedere vervolg overeenkomst of gewijzigde of aanvullende overeenkomst, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee. Deze algemene voorwaarden gelden met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever. De voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk afgewezen. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met SecureCircle waarbij voor de uitvoering derden, welke niet tot de onderneming van SecureCircle behoren, dienen te worden betrokken. SecureCircle behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde aan te vullen en/of te wijzigen. Wijzigingen worden aan de wederpartij bekend gemaakt. De gewijzigde Algemene Voorwaarden treden in werking   n (1) maand na bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld. Indien de cliënt niet akkoord gaat met een fundamentele wijziging in de Algemene Voorwaarden, heeft hij het recht de Overeenkomst op te zeggen voor en tegen de datum waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden van kracht worden.

4. Overeenkomsten
De overeenkomst komt tot stand zodra het online bestelformulier voorzien van online akkoord verklaring is ontvangen en een ordebevestiging is verstuurd, of de offerte is voorzien van handtekening en geretourneerd door cliënt. Door SecureCircle verstrekte leveringstermijnen worden
enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

4.1 Duur van de overeenkomst
Tenzij uitdrukkelijk anders voortvloeit uit de Algemene Voorwaarden of schriftelijk anders bepaald, wordt de Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd, met een minimum van één jaar. Tenzij anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden, kan de cliënt een Overeenkomst niet tussentijds beëindigen. Een overeenkomst wordt na afloop steeds stilzwijgend verlengt voor een periode van de in de overeenkomst overeengekomen periode en bij vooruit betaling gefactureerd, tenzij één van beide partijen de overeenkomst minimaal één maand voor het verstrijken van de overeengekomen periode opzegt. Bij op uw verzoek aangepaste deel betalingen geldt de oorspronkelijke contractperiode.

4.2 Beëindiging van de overeenkomst door SecureCircle
SecureCircle heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:
– De cliënt in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren.
– De cliënt maakt oneigenlijk gebruik van Internet.
– De cliënt verspreidt informatie die in strijd is met (inter) nationale wet- en regelgeving.
– De cliënt verspreidt informatie die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden. – De cliënt verspreidt informatie die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden. De cliënt heeft als dan geen recht op enige schadevergoeding.

5. Intellectuele eigendomsrechten
SecureCircle behoudt zich nadrukkelijk alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten zoals het opleidings-, audit-, presentatie- en promotiemateriaal, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan voor. De volgende punten zijn hierbij van toepassing:
1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan gegevens of gedeelten uit de verstrekte documentatie openbaar te maken, te exploiteren of te verveelvoudigen, tenzij anders is overeengekomen.
2. De cliënt verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het Intellectuele eigendom voor de duur van de Overeenkomst.
3. De cliënt onthoudt zich van het verveelvoudigen en/of openbaar maken en/of verspreiden van de programmatuur en de daarbij behorende andere materialen.
4. Het is de cliënt niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de producten te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de producten.
5. Het is SecureCircle toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de producten.
6. Indien SecureCircle door middel van technische bescherming de producten heeft beveiligd, is het de cliënt niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
7. Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat de cliënt niet in staat is een reservekopie van de producten te maken, zal SecureCircle op verzoek van de cli nt een reservekopie van de Programmatuur aan de cliënt ter beschikking stellen.
8. Partijen kunnen in afwijking van het bovenstaande per nadere Overeenkomst bepalen dat SecureCircle het Intellectuele eigendom zal overdragen. Deze overdracht geschiedt onder de voorwaarde dat de cliënt alle facturen heeft betaald, die op de betreffende resultaten betrekking hebben.
Voor zover voor de overdracht van de in het laatst vermelde item van artikel 5 punt 8 bedoelde rechten een nadere akte vereist is, zal SecureCircle een zodanige akte op eerste verzoek van de cliënt ondertekenen. Artikel 5, punt 8 is onverkort van toepassing.

6. Abonnementsvormen en kosten
Voor de abonnementen geldt dat deze worden aangegaan voor minimaal 1 jaar. De abonnementskosten moeten maandelijks worden betaald, tenzij anders is overeengekomen. Na het eerste jaar wordt het abonnement stilzwijgend verlengd, en is het abonnement maandelijks schriftelijk opzegbaar met in achtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Na opzegging heb je geen recht meer op de diensten zoals die vermeld staan in de verschillende abonnementsvormen. Indien je niet vast wilt zitten aan een abonnement bestaat er ook de mogelijkheid om eenmalig het ‘Templates Only’ product aan te schaffen. In dat geval vervallen de abonnement kosten en betaal je eenmalig het ‘Templates Only’ product.

7. Offertes
Alle door SecureCircle gedane aanbiedingen –in welke vorm dan ook- zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk kenbaar is gemaakt. Zij worden op verzoek van de cliënt verstrekt. Alle Offertes en aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van 8 dagen, te rekenen vanaf de datum zoals vermeld op de Offerte.

8. Betalingen en facturatie
Indien er geen uitdrukkelijk factureringsschema is overeengekomen moeten alle facturen door de cliënt worden betaald overeenkomstig de vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal de cliënt binnen een termijn van acht (8) dagen na de factuurdatum betalen. De volgende betalingscondities zijn onverlet van toepassing:
– De door de cliënt te betalen vergoeding is gebaseerd op het tarief als vermeld in de
Overeenkomst. Alle tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd;
– De bedragen van de abonnement vormen zijn verschuldigd bij aanvang van de overeenkomst. Deze gaat, zonder afwijkende afspraken, in nadat de wettelijk verplichte 14 dagen bedenktijd zijn verstreken. (Dit in verband met de rechten van intellectuele eigendom);
– Trainingen dient men vooraf te betalen. Dit in verband met het inplannen en mogelijk vooraf moeten reserveren van presentatie ruimtes;
– Bij het achterwege blijven van juiste of tijdige nakoming van een of meer van zijn verplichtingen, zal de cliënt zonder voorafgaande ingebrekestelling, en zonder dat daar enige aansprakelijkheid van SecureCircle uit voortvloeit, in verzuim zijn, waardoor de verplichtingen van SecureCircle tot nakoming van haar eigen verplichtingen automatisch en onmiddellijk opgeschort worden totdat hetgeen de cliënt verschuldigd is volledig is voldaan, met inbegrip van betaling van eventuele rente en kosten (schadevergoeding daaronder begrepen);
– SecureCircle behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen en zal de cliënt hiervan dertig (30) dagen van tevoren op de hoogte stellen. Indien de cliënt een tariefswijziging niet wenst te accepteren, heeft hij het recht om binnen zeven dagen na de in dit artikel genoemde kennisgeving de Overeenkomst waarop de tariefswijziging betrekking heeft schriftelijk op te zeggen. De opzegging dient per aangetekende brief te geschieden;
– Wanneer de cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de cliënt, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, in verzuim zijn en over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien de cliënt na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. De cliënt is in dat geval, naast het verschuldigde totale bedrag, tevens gehouden tot volledige vergoeding van de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, waaronder alle kosten berekent door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal vijftien procent (15%) van het totale bedrag.

9. Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid (AVG-verantwoordelijkheid is niet overdraagbaar)
De eigenaar van persoonsgegevens is en blijft altijd eindverantwoordelijke van deze gegevens en hoe ze verwerkt en/of door verstrekt worden. Op het moment dat een gegevenseigenaar een abonnement of andere dienst af neemt bij SecureCircle, is SecureCircle niet verantwoordelijk voor deze data en de verwerking daarvan, tenzij er door middel van overeenkomsten anders is bepaald. SecureCircle draagt er voor zorg dat de opdrachtgever de minimaal benodigde documenten in zijn bezit heeft om AVG compliant te zijn. Als onderdeel van het afgesloten abonnement waarborgt SecureCircle de continuïteit van het AVG compliant zijn, maar kan door het gebruik van een abonnement of andere diensten en daaruit voortvloeiende zaken niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke gevolgen met betrekking tot naleving van de AVG wetgeving. Wel kan SecureCircle door middel van hun diensten pakket de opdracht gever bijstaan bij activiteiten of calamiteiten tegen de geldende tarieven van het afgesloten abonnement en de daarbij behorende korting. Tijdens deze inzet van SecureCircle medewerkers blijft de opdrachtgever altijd eindverantwoordelijke.
Aansprakelijkheid van SecureCircle wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst, ontstaat slechts indien de cliënt SecureCircle onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en SecureCircle ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat SecureCircle in staat is adequaat te reageren.
SecureCircle zal niet aansprakelijk zijn voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
In elk geval is de aansprakelijkheid van SecureCircle beperkt tot een bedrag van € 5.000, dan wel het bedrag van de aan de cli nt gefactureerde bedragen, in de 6 maanden voorafgaand aan het schade toebrengende feit, met dien verstande dat de aansprakelijkheid tot het laagste bedrag wordt beperkt.
De cliënt vrijwaart SecureCircle voor alle aanspraken van derden.
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de cliënt de schade zo spoedig mogelijk nadat het schade toebrengende feit zich heeft voorgedaan, doch uiterlijk binnen 3 (drie) maanden daarna, schriftelijk bij SecureCircle meldt.
Inzage gegevensbestanden zijn de Partijen, behoudens eventuele wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van de door de andere partij verstrekte informatie en van de door verwerking daarvan verkregen resultaten. SecureCircle zal, als goed houder van de informatie, slechts inzage aan derden verschaffen indien:
– cliënt de daartoe strekkende schriftelijke toestemming heeft gegeven;
– nodig in het kader van een officieel onderzoek naar strafbare gedragingen.
SecureCircle is bevoegd inzage te hebben in de gegevensbestanden van de cliënt indien en voor zover dit nodig is voor de beoordeling en inwilliging van een verzoek tot inzage, alsmede voor een goed beheer en exploitatie van de diensten.
De cliënt is verplicht te handelen conform toepasselijke wet- en regelgeving en heeft zich te gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige de cliënt verwacht mag worden. De cliënt zal de diensten slechts gebruiken in overeenstemming met de door SecureCircle kenbaar gemaakte verplichtingen, instructies en beperkingen, zoals onder meer neergelegd in deze Algemene Voorwaarden. De cliënt is gehouden bij het gebruik van de diensten geen rechten van derden te schenden, geen gedrag te vertonen welke in strijd is met de goede zeden of openbare orde, en geen schade aan derden dan wel aan SecureCircle toe te brengen. In het bijzonder zal de cliënt:
– geen Intellectuele eigendomsrechten van derden schenden;
– geen onrechtmatige en/of strafbare gegevens verspreiden, waaronder racistische uitingen, kinderporno, crimineel dataverkeer, en beledigende uitingen.
De cliënt is gehouden op een dusdanige manier gebruik te maken van de diensten dat daardoor de juiste werking van de diensten van SecureCircle niet wordt belemmerd, dan wel dat daardoor andere cliënten in het gebruik van de diensten niet worden belemmerd. De cli nt is verplicht om door SecureCircle verstrekte aanmeldingsformulieren volledig en correct in te vullen. Onjuiste en onvolledige formulieren worden niet in behandeling genomen. SecureCircle houdt zich het recht voor om aan de cliënt de toegang tot de diensten te ontzeggen indien de cliënt in strijd handelt met de voorgaande artikelleden van dit artikel SecureCircle zal wegens weigering van de toegang tot de diensten op grond van dit artikel nimmer tot enige schadevergoeding verplicht zijn. De cliënt vrijwaart SecureCircle voor alle aanspraken van derden uit hoofde van dit artikel.

10. Ontbinding
10.1 Ontbinding
SecureCircle is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de opdrachtgever:
• in staat van faillissement verklaard wordt;
• voorlopige surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt;
• wordt geliquideerd;
• onder curatele wordt gesteld;
• anderszins beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen verliest;
• tekort komt in de naleving van zijn verplichtingen uit een overeenkomst.
Ontbinding van de overeenkomst conform bovenstaande situatie omschrijvingen geschiedt middels een aangetekend schrijven. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van SecureCircle op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

10.2 (Tussentijdse) Beëindiging
Elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van een Overeenkomst slechts toe, wanneer de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor de zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden. SecureCircle kan een Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen, wanneer de cliënt – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, wanneer ten aanzien van de cli nt faillissement wordt aangevraagd of wanneer zijn/haar onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van de ondernemingen. Indien de cliënt op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij SecureCircle ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die SecureCircle vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

10.3 Overmacht
Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting wanneer zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog (gevaar), rellen, werkstakingen, molest, brand, waterschade, overstroming, atmosferische omstandigheden, langdurige uitval van de elektriciteit, aanpassingen of onderhoud aan het netwerk van telecommunicatie en/of -elektriciteitsnetwerken van anderen, kabelbreuken, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie verbindingen of verhindering of weigering van nakoming door leveranciers van wie SecureCircle bij de uitvoering van haar werkzaamheden afhankelijk is. Wanneer een overmacht situatie langer dan 60 (zestig) dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen. De cliënt blijft in ieder geval het tarief over de maand waarin werd beëindigd, verschuldigd.

11. Diversen
Wanneer een bepaling van deze Algemene Voorwaarden door een gerechtelijke instantie wordt vernietigd, nietig wordt verklaard of haar gelding wordt ontzegd, zal dit geen effect hebben op de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. In voornoemd geval zullen de cliënt en SecureCircle in overleg treden om nieuwe bepalingen overeen te komen waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij het doel en de strekking van de nietige, vernietigde bepaling dan wel bij de bepaling waaraan de gelding werd ontzegd. SecureCircle kan haar rechten en verplichtingen voortvloeiend uit een Overeenkomst overdragen aan een andere rechtspersoon bij overgang van (een deel van) haar Onderneming. De cli nt kan de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit een Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden niet zonder toestemming van SecureCircle aan derden overdragen. SecureCircle zal haar toestemming niet op onredelijke gronden onthouden. De Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de website van SecureCircle (www.SecureCircle.nl) en van daar op te halen. Zij worden tevens op verzoek kosteloos toegezonden door SecureCircle.

12. Beschikbaarheid SecureCircle diensten
SecureCircle zal zich jegens de cli nt inspannen om de beschikbaarheid en bruikbaarheid van de diensten zo groot mogelijk te laten zijn. SecureCircle kan echter niet garanderen, dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de SecureCircle diensten. SecureCircle is in het geheel niet aansprakelijk voor vermissing, verwisseling, of beschadiging van gegevens door het gebruik van de diensten, daaronder begrepen via het netwerk van SecureCircle verzonden (e-mail) berichten en back-up bestanden. De cli nt zal geen toegang tot de diensten kunnen verkrijgen op tijdstippen dat onderhoud- en/of reparatiewerkzaamheden aan de diensten moeten worden verricht. SecureCircle zal zich inspannen deze werkzaamheden te laten plaatsvinden op tijden dat de cli nt daarvan de minste hinder ondervindt. SecureCircle is met het oog op het behoud en/of verbetering van de kwaliteit en veiligheid van de diensten, gerechtigd in haar apparatuur, programmatuur alsmede in haar wijze van dienstverlening, wijzigingen aan te brengen.